Eeskirjad

OKSJONI EESKIRJAD

1. Oksjonil osalemine
1.1. Iga oksjonil osaleja (ka virtuaaloksjonil) peab ennast eelnevalt oksjonile registreerima, täites personaalse registreerimisvormi, milles ta esitab oma isikuandmed ning kinnitab, et on tutvunud oksjoni eeskirjadega ning kohustub neid täitma.
1.2. Oksjonil osaleja kinnitab registreerimisel oma andmete õigsust. Oksjoni korraldaja tagab oksjonil osaleja poolt esitatud andmete konfidentsiaalsuse. Oksjoni korraldaja kasutab oksjonil osaleja isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik teoste oksjonimüügiga seonduvate toimingute läbiviimiseks seadusega ettenähtud mahus.
1.3. Oksjonile registreerumiseks on oksjonil osaleja kohustatud esitama oksjoni korraldajale isikut tõendava dokumendi, kui korraldaja soovib isikut tuvastada.
1.4. Galeriis saalioksjonil osalejale väljastab oksjoni korraldaja numbritahvli, millega oksjonil osaleja saab teha pakkumisi. Oksjonil osaleja on kohustatud jälgima, et talle väljastatud numbriga ei teeks pakkumisi kolmandad isikud. Virtuaaloksjonil osalejale genereeritakse unikaalne pakkujanumber.
1.5. Virtuaalsaalis oksjonil osalemiseks saab registreeruda oksjon.vaal.ee virtuaalsaalis 18. novembrini kuni kell 16.00. Pärast seda kellaaega püüame küll registreerimist jätkata, kuid ei saa garanteerida registreeringu jõustumist oksjoni alguseks. Galeriisaalis osalemiseks saab registreeruda galeriis kuni oksjoni alguseni, v.a eelneva kirjaliku pakkumise ja telefonipakkumise korral, millisel juhul saab oksjonile registreeruda kirjalikult Vaal galeriis kuni 2 tundi enne oksjoni algust.
1.6. Oksjonil osalemine on tasuline. Osalemistasu on 50 eurot.

2. Pakkumine
2.1. Oksjonil osaleja võib teha pakkumisi:
a) isiklikult oksjonisaalis;
b) eelneva kirjaliku pakkumisega;
c) oksjoni ajal telefonipakkumisega;
d) oksjonikeskkonnas vaal.oksjon.ee
2.2. Oksjonil osalejal on õigus saata oksjonile enda poolt valitud esindaja ning teha pakkumisi esindaja vahendusel. Oksjonil osaleja teavitab oksjoni korraldajat esindaja saatmisest. Vastutus oksjonil osalemise ja tehtud pakkumiste eest lasub oksjonile registreerunud isikul.
2.3. Oksjoni korraldaja ei vastuta telefoniühenduse kvaliteedi eest.

3. Enampakkumine
3.1. Oksjonit viib läbi oksjonipidaja, keda abistavad saali jälgimisel ja pakkumiste registreerimisel oksjoni korraldaja poolt määratud oksjonisekretärid.
3.2. Enampakkumisi saab teha nii saalist kui ka veebiplatvormi oksjon.vaal.ee kaudu. Saalipakkumised sisetatakse oksjonisekretäri poolt oksjon.vaal.ee keskkonda, kus need on nähtavad registreeritud pakkujatele nii saalis kui veebiplatvormil (virtuaalkeskkonnas).
3.3 Enampakkumine saalis toimub oksjoni kataloogi järjekorras.
3.4. Enampakkumine on avatud alates 10. novembrist virtuaalkeskkonnas oksjon.vaal.ee, kus saab teha tava- ja automaatpakkumisi. Enampakkumine saalis algab 18. novembril kell 18 oksjoniteose esitlemisega nende kataloogis esitatud järjekorras ning hetkehinna väljakuulutamisega. Juhul kui oksjon.vaal.ee keskkonnas on tehtud pakkumisi, käsitletatakse neid eelpakkumistena ning saalipakkumised saavad nendega konkureerida, pakkudes ühe sammu võrra kõrgemat hinda. Saalist tulevad pakkumised sisestatakse reaalajas virtuaalkeskkonda.
3.5. Pakkumise sammud oksjonil on järgmised:
a) hinnatasemel kuni 2999 eurot on pakkumise sammuks 50 eurot;
b) hinnatasemel 3000 eurot kuni 5999 eurot on pakkumise sammuks 100 eurot;
c) hinnatasemel 6000 eurot kuni 11999 eurot on pakkumise sammuks 200 eurot;
d) alates hinnatasemest 12 000 eurot on pakkumise sammuks 500 eurot
3.6. Galeriisaalis osaleja annab oma pakkumisesoovist selgelt märku numbritahvli tõstmisega.
3.7. Enampakkumine kestab hetkeni, mil oksjonipidaja kinnitab viimasena tehtud pakkumise kolmandat korda haamrilöögiga, nimetades selgel häälel oksjonil osaleja osavõtja numbri. Viimasena tehtud pakkumise võib teha saalist või virtuaalkeskkonnast. Pärast oksjonipidaja haamrilööki sulgeb oksjonisekretär vastavale teosele pakkumiste tegemise võimaluse virtuaalkeskkonnas.
3.8. Virtutaalplatvormil on pakkumised avatud kõigile teostele, mille enampakkumine saalis pole lõppenud.
3.9. Oksjonipidaja poolt kinnitatud lõplik ostuhind (haamrihind) on ostja jaoks siduv.
3.10. Juhul kui saalist ega virtuaalplatvormilt ei tule ühtegi pakkumist, siis jääb teos oksjonil müümata.
3.11. Oksjonipidajal on õigus vaidluste või kahtluste tekkimise korral otsustada eseme müügi tühistamine või koheselt uue pakkumise korraldamine. Vaidluste korral arvestab oksjonipidaja oksjonisekretäri(de) tähelepanekutega.

4. Ostuhind ja tasumise kord
4.1. Teose haamrihinnale lisandub ostutasu 10% haamrihinnast. Ostutasu lisandub ka juhul, kui haamrihinnaks on teose alghind.
4.2. Oksjonilt ostetud eseme eest tasumine toimub oksjoni korraldaja poolt väljastatud arve alusel. Ostetud ese kuulub oksjoni korraldajale hetkeni, mil eseme eest on tasutud kogu ostuhind.
4.3. Oksjoni korraldajal on õigus nõuda ostjalt kohapeal tagatisraha tasumist, mis on 10% ostetud eseme hinnast. Juhul, kui ostetud teose eest jääb lõplikult tasumata, tagatisraha ostjale ei tagastata.
4.4. Ostja kohustub tasuma ostuhinna hiljemalt 5 kalendripäeva jooksul pärast oksjoni toimumist pangaülekandega või sularahas. Kõik ostuhinna tasumisega seonduvad täiendavad kulud (sh pangaülekande kulud) kannab ostja.

5. Oksjoni ese
5.1. Pakkujal on õigus oksjonil enampakkumisele tulevad teosed eelnevalt üle vaadata ning nende seisukorraga tutvuda.
5.2. Teoste kirjeldused oksjoni kataloogis ning nende iseloomustus oksjoni toimumise ajal on koostatud üksnes teoste identifitseerimise eesmärgil. Oksjoni korraldaja võib vajadusel seda informatsiooni muuta. Neist muudatustest teavitab oksjoni korraldaja osalejaid oksjoni toimumise ajal.
5.3. Pakkumise tegemisega kinnitab oksjonil osaleja, et ta on teosega tutvunud ja on teadlik ostetava teose seisukorrast. Oksjonijärgselt ei ole õigust esitada oksjoni korraldaja vastu pretensioone teose seisukorra kohta. 5.4. Oksjoni korraldaja väljastab iga müüdud teose kohta tõendi teose autorsuse kohta.

6. Lõppsätted
6.1. Asjaolude ilmnemisel, mis võivad takistada esemete müüki oksjonil, võib oksjoni korraldaja oksjonilt kõrvaldada mistahes eseme.
6.2. Oksjoni korraldaja võib muuta oksjoniteoste järjekorda ja teha täpsustusi oksjoni läbiviimise eeskirjadesse.
6.3. Oksjoni korraldaja ei avalda eseme müüjat selle ostjale. Oksjoni korraldaja kasutab eseme müüja isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik teoste oksjonimüügiga seonduvate toimingute läbiviimiseks seadusega ettenähtud mahus.

7. Eseme äraviimine
7.1. Ostja kohustub korraldama ostetud eseme äraviimise oksjonisaalist 7 tööpäeva jooksul pärast ostuhinna tasumist.
7.2. Juhul, kui ostetud eset ei ole ettenähtud aja jooksul ära viidud, loetakse ostja ja oksjonikorraldaja vahel sõlmituks hoiuleping ning ostja kohustub tasuma oksjoni korraldajale hoiutasu 50 eurot päevas, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
7.3. Kõigi ostetud esemete ära viimisega seotud toimingute eest (sh transport, kindlustus) vastutab ostja, v.a juhul kui ostja ja oksjoni korraldaja on kokku leppinud teisiti.
7.4. Ostetud esemete Eesti Vabariigist väljaviimiseks vajalike lubade saamise eest vastutab ostja.